Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Llety, Cynhaliaeth a Thrafnidiaeth

Llety

Mae gwahanol fathau o lety ar gael, er enghraifft carafanau neu rannu ystafelloedd mewn bythynnod gwyliau hunanarlwyo a bydd yn dibynnu ar y nifer fydd yn cymryd rhan. Ond darperir yr holl gyfleusterau angenrheidiol fel cawodydd poeth, peiriannau golchi dillad ac ati. Byddwch yn barod i rannu ystafell ddwbl gyda chydweithwyr o'r un rhyw.

Cynhaliaeth

Darperir y cynhwysion i wneud brecwast, cinio a swper ond bydd rhaid i chi drefnu eich coginio eich hunain yn eich llety fel rhan o’r grŵp sy'n aros yn yr un adeilad neu'n rhannu'r un gegin. Cofiwch baratoi eich pecynnau cinio bob dydd, ynghyd ag unrhyw beth arall fyddwch ei angen ar gyfer amser egwyl ar y safle (gan amlaf byddwn yn cael 3 egwyl: egwyl amser paned yn y bore tua 11-11.20, egwyl amser cinio tua 1-1.30, ac egwyl amser te tua 3-3.20). Byddwn yn mynd i siopa i'r archfarchnad agosaf tua dwywaith yr wythnos, ond ni allwn addo y bydd lle i bawb ddod gyda ni bob tro, felly byddwch yn barod i lunio rhestr siopa os byddwch eisiau rhywbeth arbennig. Os oes gennych ofynion dietegol arbennig, cofiwch roi gwybod i'r staff cyn iddynt fynd i siopa fel y gallant gymryd eich gofynion arbennig i ystyriaeth wrth siopa. Os byddwch eisiau unrhyw fyrbrydau, diodydd arbennig (fel diodydd egni ar gyfer y bore neu ddiodydd alcoholig ar gyfer y nos) neu nwyddau preifat eraill, bydd raid i chi dalu am y rhain eich hun, mae'r daith cloddio yn darparu cynhaliaeth sylfaenol ac nid nwyddau moethus. 

Darperir digon o ddiodydd oer ar y safle (dŵr neu sudd oren), ond os byddwch eisiau dod â the neu goffi mewn fflasg thermos, bydd raid i chi ei baratoi eich hun yn y bore (bydd cyfleusterau a chynhwysion gwneud te a choffi ar gael, ond dewch â'ch fflasg eich hun).

Sylwer bod polisi llym dim alcohol na chyffuriau wrth gloddio am resymau iechyd a diogelwch. Os gwelir eich bod wedi meddwi neu dan ddylanwad unrhyw sylweddau yn y bore neu ar unrhyw adeg ar y safle, cewch eich gwahardd o'r safle hyd nes na fyddwch bellach dan ddylanwad beth bynnag yr oeddech wedi ei gymryd. Mae’r un peth yn wir am unrhyw deithiau a wnaed yn nghyd-destun y cloddio

Trafnidiaeth

Darperir cludiant yn ôl ac ymlaen i’r safle. Bydd y gwasanaeth hefyd yn cynnwys gwasanaeth codi a gollwng o orsaf rheilffordd Bangor/Gwynedd neu Bwllheli ar y dyddiadau cyrraedd ac ymadael lle bo angen ac os ydynt wedi'u trefnu ymlaen llaw. Os byddwch angen cael eich casglu neu eich gollwng yn unrhyw un o'r lleoliadau hyn, anfonwch e-bost atom o leiaf 1 wythnos ymlaen llaw gyda'r amseroedd cyrraedd / ymadael pendant. Pan fyddwch yn archebu cludiant i'r pwyntiau casglu neu ollwng, cofiwch fod yr amser teithio o'r safle i orsaf rheilffordd Bangor tua 1.5 awr.  Felly, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn trefnu amseroedd cyrraedd a gadael o gwmpas y pwyntiau casglu a gollwng canlynol:

Gorsaf reilffordd Bangor/Gwynedd:

Cyrraedd: dim hwyrach na 8.30 pm

Ymadael: dim cyn 9.30 am

Gorsaf reilffordd Pwllheli:

Gall amseroedd cyrraedd a gadael fod ar unrhyw adeg y mae'r gwasanaeth yn gweithredu.

Os byddwch angen gadael ambell ddiwrnod yn ystod y cloddio, mae'n bosibl y gallwn gynnig cludiant yn ôl ac ymlaen o orsaf reilffordd  Pwllheli neu Bangor/Gwynedd, ond ni allwn warantu hyn. Ond mae gwasanaeth bws da ar gael yn lleol a gallwn yn bendant eich gollwng a'ch casglu o arosfan bws Aberdaron os bydd angen. 

Site footer