Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Y broses gwneud cais a'r prisiau

Cynhelir yr Ysgol Maes yn 2017 o ddydd Llun, 5 Mehefin tan ddydd Gwener, 28 Gorffennaf 2017.

Mae llefydd ar gael fesul wythnos. I wneud y mwyaf o'ch arhosiad rydym yn argymell eich bod yn aros am o leiaf pythefnos.

Prisiau:


Costau aros

Myfyriwr o DU/UE (£)

Myfyriwr tramor mewn (£)

Gwirfoddolwyr lleol/o DU* mewn (£)

Gwirfoddolwyr nad ydynt o DU* mewn (£)

Wythnos

325

400

Free

150

Pythefnos

650

750

Free

300

4 wythnos

1,100

1,200

Free

600

6 wythnos

1,700

1,900

Free

900

8 wythnos

2,000

2,150

Free

1,200

* Ni ddarperir llety, bwyd na thrafnidiaeth i wirfoddolwyr. Mae prisiau i wirfoddolwr sydd angen llety, bwyd a thrafnidiaeth ar gael ar gais.

Prisiau i fyfyrwyr (o DU/EU a thramor) yn cynnwys:

  • Llety
  • Bwyd (yn cynnwys gofynion dietegol arbennig)
  • Cludiant yn ôl ac ymlaen o'r safle o orsaf drên Bangor

Cewch fwy o wybodaeth yma am y math o lety ac ati.

Gall fod yn bosibl hefyd i gael credyd academaidd am ddod i’r ysgol faes (20 credyd/10 ECTS am fod yn bresennol am o leiaf 4 wythnos a 40 credyd/20 ECTS am fod yn bresennol am yr 8 wythnos lawn). Rhaid i’r myfyriwr dalu’r costau achredu ychwanegol. I holi am brisiau ac amodau, cysylltwch â’r cyd-gyfarwyddwr, Katharina Moeller (k.moeller@bangor.ac.uk).

Gofynion

  • Mae'r ysgol maes yn derbyn cyfranogwyr o unrhyw oed. Ond, os ydych yn iau nac 18 yna yr unig fodd y gallwn eich derbyn yw eich bod yn mynychu yng nghwmni oedolyn cyfrifol.
  • Nid oes angen UNRHYW brofiad blaenorol.
  • Gall gwaith maes archaeolegol fod yn gorfforol flinedig felly dylai'r bobl sy'n cymryd rhan fod yn weddol ffit.
  • Disgwylir i chi gymryd rhan lawn yn y gwaith cloddio, er enghraifft, gweithio o 9:00 tan 17:00 ddydd Llun i ddydd Gwener.  Yn achos myfyrwyr sydd angen achrediad, mae hyn hefyd yn cynnwys teithiau maes a darlithoedd gyda’r nos ar ddydd Sul.

Taliadau

Cofiwch nad yw eich lle yn yr Ysgol Maes yn warantedig hyd nes yr ydym yn derbyn eich taliad. Bydd unrhyw lythyr cadarnhau yr ydych wedi ei dderbyn yn amodol arnoch yn talu eich ffioedd yn llawn trwy siop ar-lein y brifysgol

Rhaid derbyn tâl fan leiaf fis ar ôl i’ch lleoliad gael ei gadarnhau, ond o leiaf 14 diwrnod cyn y bwriadwch ddod i’r safle. Os na fyddwn wedi derbyn eich taliad erbyn y dyddiad hwn, byddwn yn  cymryd na fyddwch yn dod i'r Ysgol Maes a byddwn yn rhoi eich lle i rywun arall.

Y broses gwneud cais

Cam 1

Darllenwch unrhyw wybodaeth a ddarperir ar y safle hwn ynghyd â'n telerau ac amodau  yn ofalus cyn gwneud cais i ddod i'r ysgol maes. Dyma rai o’r tudalennau y dylech eu darllen cyn parhau gyda'ch cais:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â'r Athro Karl cyn i chi wneud cais.

Yr Athro Raimund Karl,
Ysgol Hanes ac Archaeoleg
Prifysgol Bangor
Ffordd y Coleg
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG
Ffôn: +44 (0)1248 382247
E-bost: r.karl@bangor.ac.uk

Trwy wneud cais i'r ysgol maes rydych yn ymrwymo i fynd i'r gwaith cloddio a gwneud yr holl daliadau pan fyddant yn ddyledus!

Cam 2

Lawr-lwythwch y ffurflen gais PDF a’i dychwelyd drwy e-bost neu'r post (gweler y manylion cyswllt isod). Sylwer eich bod yn cytuno â’n telerau ac amodau wrth gyflwyno’r cais hwn.

Cam 3

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich ffurflen gais cewch wybod drwy e-bost a oedd eich cais yn llwyddiannus neu beidio a nodir manylion talu. Os wnaethoch gais cyn 15/4/2017 cewch wybod cyn 30/04/2017 fan hwyraf.  Os gwnewch gais ar ôl y dyddiad cau, cewch wybod o fewn pythefnos.

Dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael yn yr Ysgol Maes a chaiff ceisiadau eu trin ar sail y cyntaf i’r felin.

Cam 4

Ar ôl i chi dderbyn eich llythyr cadarnhau amodol a manylion talu, bydd raid i chi dalu eich ffioedd yn llawn trwy siop ar-lein y brifysgol. Ni fydd eich lle yn yr Ysgol Maes yn warantedig hyd nes y byddwn wedi derbyn eich taliad.

Site footer